logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică a adoptării stemelor prin H.G., se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor.
    Din documentele primite am extras informaţiile din tabelul de mai jos.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./
Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.J.Observaţii

1

judeţul
   Caraş Severin

Caraş Severin

adrese; avize


-aprob. prin H.G. 684/30.09.1998 ;
publ. în Mo.F. 391/15.10.1998
-H.C.J. 4/7.02.1997

   Prin Dispozițía nr. 31/03.08.1993 a Președin-telui Consiliului Județean Caraș-Severin s-a numit o comisie de organizare a propunerilor de stemă. Se emite Decizia nr. 107/17.09.1993 a Delega-ției Permanente cu privire la organizarea concursului pentru adoptarea stemei. Comisia de organizare a concursului a reținut 2 lucrări în vederea însușirii prin Hotarîre a Consiliului Județean. În cele din urmă prin HCJ s-au însușit 3 variante ce urmau să fie trimise spre avizare la CNGHS, variante pe care aceasta le-a respins.
   În urma acestui fapt se redeschide procesul de alegere a stemei județului. Prin Dispoziția nr. 10/05.02.1997 a Președin-telui Consiliului Județean s-a reorganizat comisia de selectare a propunerilor de stemă, care a primit 8 proiecte de stemă. Din acestea comisia a ales variantele 1, 3 și 6 spre a fi înaintate prin HCJ Comisiei județene de analiză privind metodo-logia de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județului, municipiului, orașelor și comunelor de pe lîngă prefectura județului Caraș-Severin. Prin HCJ nr. 4/07.02.1997 s-au insușit propunerile care stau la baza stemei județului Caraș-Severin.


 

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru în care se află un legionar roman, privit din faţă, purtînd în mîna dreaptă scutul cu iniţialele VRR (VIRTUS ROMANA REDIVIVA), iar cu mîna stîngă sprijinind suliţa, toate de argint.
      Personajul este flancat de cîte un ecuson roşu de dimensiuni mai mici, încărcat, cel din dreapta, cu o albină de aur, cel din stînga, cu două ciocane încrucişate, suprapuse peste o roată dinţată, ambele din acelaşi metal. La baza scutului este reprezentat un pod negru, cu două bolte plutind peste valuri naturale.

Semnificaţii
      -legionarul roman şi podul amintesc de intensul proces de romanizare care s-a desfăşurat în antichitate în această zonă;
      -deviza VIRTUS ROMANA REDIVIVA aminteşte de vitejia ostaşilor regimentului de graniţă din Banat;
      -albina evocă tradiţionala activitate a locuitorilor - apicultura;
      -cele două ciocane încrucişate sunt un străvechi simbol al mineritului;
      -roata dinţată evocă activităţile economice specifice zonei şi evidenţiază rolul important pe care l-au avut odinioară industria extractivă şi metalurgică.